Villkoren uppdaterades senast den 19 oktober 2021

Webbplatsens användarvillkor

1. Introduktion

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal relaterade till ditt förhållande till oss eller produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i tilläggskontrakten strider mot någon av bestämmelserna i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa tilläggsavtal att styra och gälla.

2. Bindande

Genom att registrera dig för, få tillgång till eller på annat sätt använda denna webbplats godkänner du härmed att vara bunden av dessa villkor som anges nedan. Bara användningen av denna webbplats innebär kunskap och accept av dessa villkor. I vissa fall kan vi också be dig att uttryckligen godkänna.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att använda denna webbplats eller kommunicera med oss på elektronisk väg godkänner och godkänner du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e -postmeddelande till dig, och du godkänner att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahålla dig elektroniskt uppfylla alla lagkrav, inklusive men inte begränsat till kravet att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Immaterialrätt

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och data, information och andra resurser som visas av eller är tillgängliga på webbplatsen.

4.1 Alla rättigheter förbehålls

Om inte specifikt innehåll föreskriver något annat, beviljas du inte en licens eller någon annan rättighet enligt upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Det betyder att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, bakåtkonstruera, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i vilken form som helst, utan vårt föregående skriftliga tillstånd, förutom och endast i den mån annat föreskrivs i föreskrifterna i tvingande lag (t.ex. rätten att citera).

5. Tredje parts egendom

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra referenser till andra parts webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parts webbplatser som är länkade till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av dessa tredje parts tillämpliga villkor. Åsikter som uttrycks eller material som visas på dessa webbplatser delas inte nödvändigtvis av oss.

Vi kommer inte att vara ansvariga för några sekretessrutiner eller innehållet på dessa webbplatser. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och relaterade tjänster från tredje part. Vi accepterar inte något ansvar för förlust eller skada på vilket sätt som helst, oavsett orsak, till följd av ditt avslöjande till tredje part av personlig information.

6. Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats godkänner du att använda den endast för de ändamål som är avsedda och enligt vad som tillåts av dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss och tillämpliga lagar, regler och allmänt accepterade onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller våra tjänster för att använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkat till) skadlig datorprogramvara; använda data som samlats in från vår webbplats för någon direktmarknadsföringsaktivitet, eller genomföra systematisk eller automatiserad datainsamling på eller i relation till vår webbplats.

Att delta i någon aktivitet som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller tillgänglighet är strängt förbjudet.

7. Innehåll postat av dig

Vi kan tillhandahålla olika öppna kommunikationsverktyg på vår webbplats, till exempel bloggkommentarer, blogginlägg, forum, anslagstavlor, betyg och recensioner och olika sociala medietjänster. Det kanske inte är möjligt för oss att skärma eller övervaka allt innehåll som du eller andra kan dela eller skicka på eller via vår webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att granska innehållet och övervaka all användning av och aktivitet på vår webbplats och ta bort eller avvisa allt innehåll efter eget gottfinnande. Genom att lägga ut information eller på annat sätt använda öppna kommunikationsverktyg som nämnts godkänner du att ditt innehåll följer dessa villkor och inte får vara olagligt eller olagligt eller kränka någon persons lagliga rättigheter.

8. Idéinlämning

Lämna inte in några idéer, uppfinningar, författarverk eller annan information som kan betraktas som din egen immateriella egendom som du skulle vilja presentera för oss om vi inte har tecknat ett avtal angående immateriella rättigheter eller ett avslöjande avtal. Om du avslöjar det för oss utan sådant skriftligt avtal, ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i befintliga eller framtida medier .

9. Avbrytande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta åtkomst till, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst på den. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för sådan ändring, avstängning eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon kompensation eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller innehåll som du har bidragit med eller som du kan förlita dig på förlorar permanent. Du får inte kringgå eller kringgå eller försöka kringgå eller kringgå alla åtkomstbegränsande åtgärder på vår webbplats.

10. Garantier och ansvar

Ingenting i detta avsnitt kommer att begränsa eller utesluta någon garanti som antyds av lag som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls på basis av “som de är” och “som tillgängliga” och kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, om innehållets tillgänglighet, riktighet eller fullständighet. Vi garanterar inte att:

  • denna webbplats eller vårt innehåll uppfyller dina krav;
  • denna webbplats kommer att vara tillgänglig oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du rådfråga en lämplig professionell.

Följande bestämmelser i detta avsnitt kommer att gälla i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och kommer inte att begränsa eller utesluta vårt ansvar i frågor som det vore olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för några direkta eller indirekta skador (inklusive eventuella skador för förlust av vinster eller intäkter, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller tredje part, som härrör från din åtkomst till eller användning av vår webbplats.

Förutom i den mån ytterligare tilläggsavtal uttryckligen säger något annat, är vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår på eller relaterade till webbplatsen eller produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett form av rättsliga åtgärder som ålägger ansvar ( vare sig det gäller kontrakt, eget kapital, vårdslöshet, avsett uppförande, tort eller annat) kommer att begränsas till det totala pris som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. Sådan gräns kommer att gälla totalt sett för alla dina påståenden, handlingar och talorsaker av alla slag och slag.

11. Integritet

För att komma åt vår webbplats och/eller tjänster kan du behöva lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du godkänner att all information du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt, korrekt och uppdaterad.

Vi har utvecklat en policy för att hantera eventuella integritetsproblem du kan ha. För mer information, se vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy.

12. Tillgänglighet

Vi har åtagit oss att göra innehållet vi tillhandahåller tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Om du har en funktionsnedsättning och inte kan komma åt någon del av vår webbplats på grund av ditt funktionshinder ber vi dig att meddela oss ett meddelande med en detaljerad beskrivning av problemet du stötte på. Om problemet är lätt att identifiera och lösa i enlighet med branschstandardinformationstekniska verktyg och tekniker kommer vi att lösa det snabbt.

13. Exportrestriktioner / Laglig efterlevnad

Åtkomst till webbplatsen från territorier eller länder där innehåll eller köp av produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med Sveriges exportlagar och förordningar.

14. Affiliate marknadsföring

Genom denna webbplats kan vi bedriva affiliate -marknadsföring där vi får en procentandel av eller en provision på försäljning av tjänster eller produkter på eller via denna webbplats. Vi kan också acceptera sponsring eller andra former av reklamkompensation från företag. Detta avslöjande är avsett att uppfylla lagkrav för marknadsföring och reklam som kan gälla, till exempel USA:s Federal Trade Commission -regler.

15. Uppdrag

Du får inte överlåta, överföra eller underavtala någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt föregående skriftliga medgivande. Varje påstådd uppgift som bryter mot detta avsnitt kommer att vara ogiltig.

16. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att tillfälligt eller permanent stänga av din tillgång till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller inleder rättsliga åtgärder mot dig.

17. Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss ofarliga, från och mot alla anspråk, skyldigheter, skador, förluster och utgifter, relaterade till ditt brott mot dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du kommer omedelbart att ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och kostnader relaterade till eller som uppstår av sådana krav.

18. Undantag

Underlåtenhet att tillämpa någon av bestämmelserna i dessa villkor och något avtal, eller underlåtenhet att använda någon möjlighet att säga upp, ska inte tolkas som avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller av någon Avtalet eller någon del därav, eller rätten att därefter genomdriva varje bestämmelse.

19. Språk

Dessa villkor kommer att tolkas och tolkas uteslutande på svenska. Alla meddelanden och korrespondens kommer att skrivas uteslutande på det språket.

20. Hela överenskommelse

Dessa villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy och cookiepolicy, utgör hela avtalet mellan dig och Kenta Mattsson i samband med din användning av denna webbplats.

21. Uppdatering av dessa villkor

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor då och då. Det är din skyldighet att regelbundet kontrollera dessa användarvillkor för ändringar eller uppdateringar. Datumet som anges i början av dessa villkor är det senaste revideringsdatumet. Ändringar av dessa villkor träder i kraft när sådana ändringar läggs ut på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter publicering av ändringar eller uppdateringar kommer att betraktas som ett meddelande om ditt godkännande att följa och vara bunden av dessa villkor.

22. Lagval och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av Sveriges lagar. Alla tvister som rör dessa villkor ska omfattas av Sveriges domstolar. Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan myndighet befinner sig ogiltig och/eller ej verkställbar enligt tillämplig lag, kommer denna del eller bestämmelse att ändras, raderas och/eller verkställas i den högsta tillåtna omfattningen så att verkställa avsikten med dessa villkor. De andra bestämmelserna påverkas inte.

23. Kontaktinformation

Denna webbplats ägs och drivs av Kenta Mattsson.

Du kan kontakta oss angående dessa villkor via vår kontaktsida.

5. Ladda ner

Du kan också ladda ner våra användarvillkor som PDF.


Terms of use of the website

The Terms & conditions were last updated on 19 oktober, 2021

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 All the rights are reserved

Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

5. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

6. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

7. Content posted by you

We may provide various open communication tools on our website, such as blog comments, blog posts, forums, message boards, ratings and reviews, and various social media services. It might not be feasible for us to screen or monitor all content that you or others may share or submit on or through our website. However, we reserve the right to review the content and to monitor all use of and activity on our website, and remove or reject any content in our sole discretion. By posting information or otherwise using any open communication tools as mentioned, you agree that your content will comply with these Terms and Conditions and must not be illegal or unlawful or infringe any person’s legal rights.

8. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

9. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

10. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our content will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database,